Drukāt

Ceļavārdi Gerda Herolda "Innere Medizin" tulkojumam

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības biedrs kardiologs Roberts Feders atgriezās Latvijā pēc vairākiem darba gadiem Vācijā, kurp bija devies mācībās. Atgriezās kopā ar labu un ļoti vajadzīgu palīgu ārsta darbā – grāmatu iekšķīgajās slimībās Gerd Herold und Mitarbeiter "Innere Medizin", kas kalpo par rokasgrāmatu Vācijas un daudzu citu valstu kolēģiem.

Pirmais grāmatas tulkojums latviešu valodā tika izdots pēc dr. Roberta Federa iniciatīvas 2017. gadā, lasītājiem nodrošinot kardioloģijas sadaļu. Drīz pēc tam dr. R.Federa vadībā tika uzsākta arī pārējo daļu tulkošana, ko veica gan ārzemēs, gan Latvijā praktizējošu ārstu komanda – Dr. Roberts Feders, Dr. Dana Kigitoviča, Dr. Sabīne Upmale-Engela, Dr. Kārlis Rācenis, Dr. Antra Briede, Doc. Anda Kadiša, Dr. Annija Līce, Dr. Elīna Līce, Dr. Andra Pekša, Dr. Kaspars Rimicāns, Dr. Rihards Engels.

2020. gada janvārī visi tulkotāji un projekta vadītājas Dr. Dana Kigitoviča un Dr. Sabīne Upmale vērsās pie LĀZA, lūdzot atbalstīt aizsākto projektu – izdot plaši zināmā vācu medicīnas autora Gerda Herolda grāmatu internajā medicīnā „Innere Medizin” latviešu valodā. Projekta mērķis – palielināt latviešu valodā pieejamo mācību literatūru medicīnā. No tā iegūst ne tikai medicīnas studenti, rezidenti, ģimenes ārsti, bet gan jebkurš medicīnas nozares profesionālis. Elektroniskajā izdevumā latviski pieejamas ir nefroloģijas, pulmonoloģijas, reimatoloģijas, angioloģijas un hematoloģijas daļas.

Autoru kolektīvs grāmatas tulkojumu veica brīvprātīgi, kā arī grāmatas latviešu tulkojums ir brīvpieejams visiem lasītājiem Roberta Federa mājaslapā. Grāmatas izdošana bija uzticēta Latvijas Universitātes Akadēmiskajam apgādam un izdošanas izmaksas pilnībā sedza Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), pateicoties Jura Lazovska ziedojumam.

Grāmatas ievadā ir reimatologa, LĀZA viceprezidenta Jura Lazovska ceļavārdi. 

„Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) ar lielu prieku uzņēmās segt ar Gerda Herolda grāmatas “Iekšķīgās slimības” izdošanu saistītās izmaksas. Šī mācību un praktiskam ārstniecības darbam noderīgā literatūra nu bez maksas ir pieejama latviski lasošajiem ārstiem un medicīnas studentiem.

Pēc Dr. Roberta Federa iniciatīvas pieņemts liels izaicinājums un kopīgiem spēkiem paveikts vērtīgs darbs. Izaicinājumus saskatu daudzo svešvārdu tulkošanā, atrodot tiem atbilstošus latviskus terminus, kā arī rūpējoties par grāmatas satura atjaunināšanu nākotnē. Laikam ritot, mainās ne tikai ārstēšana, bet arī izpratne par slimību izcelsmi un diagnostikas paņēmieni.

Gerda Herolda rokasgrāmatas priekšrocība ir tās konspektīvisms, nezaudējot precizitāti.

Spēja sarežģītas lietas paskaidrot īsi, kodolīgi un atmiņā paliekoši ir māksla. 1985. gadā latviski iznāca mana tēva Ilmāra Lazovska sarakstītā grāmata “Iekšķīgo slimību pamati”. Katru sadaļu ievadīja īss pārskats, izceļot būtisko. Savam laikam neraksturīgi – garu, grūti uztveramu, no krievu valodas pārliktu tekstu vietā dienasgaismu ieraudzīja intuitīvi uztverams labā latviešu valodā uzrakstīts oriģināls mācību līdzeklis, kurā bija viegli orientēties un atrast meklēto. Toreiz grāmatu varēja uztvert kā gaismas staru vispārējā pelēcībā.

Dr. Gerda Herolda grāmata pēc apjoma, izklāsta skaidruma un būtiskā akcentēšanas atsauc atmiņā “Iekšķīgo slimību pamatus”. Ja 1985. gada grāmata bija kā gaismas stars, tad Dr. Roberta Federa un kolēģu veiktais līdzinās bākai, kura 45 gadus vēlāk daudz atšķirīgākā situācijā dod skaidru skatījumu uz būtisko slimību diagnostikā un ārstēšanā. Mūsu globalizētajā, ņirbošajā pasaulē ar neskaitāmām, reizumis pretrunīgām vadlīnijām, ko nereti nosaka deklarētas un nedeklarētas personiskas un komerciālas intereses, nepastarpināts un no interešu konfliktiem neatkarīgs redzējums ir būtiski nepieciešams. Tas atbilst LĀZA mērķim – “veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu un ārstu un zobārstu sadarbību un izglītību”. Tamdēļ esam priecīgi pievienot savu finansiālo artavu šī lielā darba novadīšanā līdz rezultātam. No sirds izsaku pateicību Dr. Robertam Federam un visai tulkotāju komandai par veikumu!”

 Grāmata tiek izdota jau kopš 1980. gada, grāmatas izdevums tiek atjaunots ikgadēji. Šo materiālu izmanto medicīnas studiju apgūšanā ne tikai visā Vācijā, bet arī pārējās vāciski runājošās zemēs, kā arī citviet, kur tā ir tulkota. Vācijā medicīnas fakultātēs šī ir visplašāk pielietotā mācību literatūra, apgūstot iekšķīgās slimības. Tāpat to bieži izmanto klīniskajā praksē rezidenti un sertificēti ārsti, kad nepieciešama īsa, kodolīga un konkrēta, bet tajā pašā laikā vispusīga informācija par kādu tēmu iekšķīgajās slimībās. Jau šobrīd grāmata tiek tulkota 15 valodās, ieskaitot, krievu, angļu, poļu un igauņu. Grāmatas popularitāte skaidrojama ar tās vienoto un vienkāršo pieeju, kā arī atbilstību jaunākajām vadlīnijām un pierādījumiem medicīnā iekšīgajās slimībās. Tā bieži tiek izmantota, ne tikai mācību procesā, bet arī gatavojoties ārsta grāda, sertifikācijas un citiem eksāmeniem.

 Esmu neizsakāmi priecīgs, ka šis apjomīgais projekts ar lielu autoru pašaizliedzību ir nonācis līdz finišam un, pateicoties LĀZA finansiālajam atbalstam, mediķiem Latvijā būs pieejama jauna medicīnas grāmata latviešu valodā.

Dr. Roberts Feders

Gerda Herolda grāmatas “Iekšķīgās slimības”  virtuālie atvēršanas svētki notika 4. jūnijā un tos var baudīt vēl joprojām. https://www.facebook.com/roberts.feders/videos/10158329283936801

Bet grāmatas elektronisko versiju var lejuplādēt personiskai lietošanai https://www.dr-feders.lv/herolds

Drukāt

Jauns romāns Sydney via Siberia

Autors Ināra Strungs.

Romāns Sydney via Siberia Nupat apritēja 80 gadi kopš 1941.gada 14. jūnija deportācijām, kad izsūtīja 15 500 latviešus uz mokām un nāvi Sibīrijā. Jaunā romāna Sydney via Siberia (angļu valodā) autore ir Ināra Strunga, ārste-patoloģe Austrālijā. Romānā aprakstītas traģiskās 1941. un 1949. gada deportācijas, kā arī to iespaids uz latviešu ģimeni daudzus gadus vēlāk Sidnejā. Laimonis Lācis (Austrālijā nosaukts Lucky), divreiz izsūtīts, atbrauc no Latvijas, apciemot savu māsu Māru Austrālijā. Viņš ir tagad aktieris, bet Māra – ievērojama arhitekte. Īpatnēju iemeslu dēļ Māru neizsūtīja, un viņa nonāca Sidnejā, kur pastāvīgi strādā, lai novērstu vainas sajūtu. Sešdesmit gadus neredzējušies, Laimonis stāsta, kā īsti gāja Sibīrijas nometinājumos un GULAGā ar vecākiem. Māra noklausās un tad piedzīvo kaut ko negaidītu. Šausmu stāstus arī noklausās Māras pieaugušie bērni. Andris ir mūziķis ar depresiju un mīlas problēmām. Meita Zinta ir nemierīga aktīviste, kas nezina, pie kuras tautas īsti pieder. Bērnu problēmas ir saistītas ar iepriekšējās paaudzes traumu.

Šis ir saturīgs un informatīvs darbs, kurā iepīti autores radu un citu izsūtīto likteņstāsti. Tas ir īpaši vērtīgs jauniešiem un sveštautiešiem, lai iepazītu latviešu vēsturi. Arī noderīgs mums visiem, lai pieminētu aizvestos un atcerētos nežēlīgos noziegumus pret cilvēci, lai tie neatkārtotos. (Grāmatu var iegādāties no Amazon, Book Depository un citiem interneta grāmatu veikaliem).

Drukāt

LĀZA atbalsts Latvijas medicīnas studentiem 2021

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) jau 16 gadus iešķir Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju medicīnas studentiem, lai palīdzētu un atbalstītu viņus ceļā uz ārsta amatu. Šis ir arī profesora Ilmāra Lazovska 90 gadu jubilejas piemiņas gads. Kopējais stipendiju apjoms šogad ir 6 000 USD.

Stipendiātiem bija jāiesniedz savi pieteikumi atbilstoši nolikuma prasībām un jātiekas ar atlases komisiju. Klātienes tikšanos aizstāja saruna elektroniskajā vidē. Sarunā ar pretendentiem piedalījās LĀZA valdes locekļi: Dr. Kaspars Tūters (Kanāda), Dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV), Dr. Ēriks Niedrītis (ASV), Dr. Daina Dreimane (ASV), Medicīnas vēstures muzeja pārstāvis Mārtiņš Vesperis un Dr. Edīte Lazovska (Latvija). ZOOM semināru–atlasi vadīja LĀZA biroja vadītāja Kamena Kaidaka.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD apjomā šogad ieguva četri Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti – Dārta Jakovicka (RSU/4 kurss), Katrīna Tomiņa (RSU/6 kurss) Marija Luīze Kalniņa (RSU/6) Kintija Gritāne (LU/4 kurss). Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda veicināšanas stipendijas (500 USD) ieguva Edgars Ķiecis (RSU/6 kurss), Laura Ramona Rozīte (RSU/4 kurss), Loreta Miļuna (RSU/5 kurss) un Lita Ķelpe (RSU/4 kurss).

Klātienes svinīgais sarīkojums, uz kuru aicināsim visus LĀZA stipendiātus, LĀZA biedrus un draugus, notiks tad, kad būs atcelti ar Covid pandēmiju saistītie ierobežojumi.

Atgādinām, ka līdz 15. septembrim Latvijas jaunie ārsti un zobārsti var pieteikties Ojāra Veides fonda stipendijām – atbalstam savai profesionālajai pilnveidei.